Przetargi.pl
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956 , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756
  REGON: 00063016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonywanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 2. Mieszaniny do żywienia pozajelitowego wykonywane będą przez przeszkolony w tym celu personel Apteki Wykonawcy. 3. Sporządzanie mieszanin odbywać się będzie w Pracowni Żywienia Pozajelitowego Apteki Wykonawcy przy użyciu mieszalnika, pod lożą z nawiewem laminarnym. 4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i zaleceniami polskich i europejskich Towarzystw Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania mieszanin w warunkach odpowiadających wymaganiom Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). 6. Sporządzanie mieszanin odbywać się będzie na podstawie imiennych recept dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego. 7. Wykonywane mieszaniny muszą spełniać wymagania farmakopealne dla mieszanin do żywienia pozajelitowego. 8. Wykonywane mieszaniny muszą posiadać odpowiednią, udokumentowaną stabilność (fizyczną, chemiczną, mikrobiologiczną). 9. Przedmiotem zamówienia są worków z gotową mieszaniną do żywienia pozajelitowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości worków z gotową mieszaniną do żywienia pozajelitowego w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. 11. Dostawa worków z gotową mieszaniną do żywienia pozajelitowego do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851490005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeromski-szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach