Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dopiewo, z podziałem na następujące zadania: - zadanie nr 1: Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Osiedle, - zadanie nr 2: Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Tęczowa, - zadanie nr 3: Gołuski - budowa oświetlenia drogowego ul. Kukułcza, - zadanie nr 4: Skórzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Sadowa.

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Leśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 618 148 092
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 618 148 092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dopiewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dopiewo, z podziałem na następujące zadania: - zadanie nr 1: Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Osiedle, - zadanie nr 2: Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Tęczowa, - zadanie nr 3: Gołuski - budowa oświetlenia drogowego ul. Kukułcza, - zadanie nr 4: Skórzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Sadowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): W zakres prac wchodzą: - CPV 45000000-7 wykopanie i zasypanie rowów kablowych, wykonanie i zasypanie wykopów pod słupy oświetleniowe, - CPV 45231000-5 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w rowie kablu, ułożenie kabla w rowie kablowym, montaż słupów oświetleniowych, montaż szafki oświetleniowej, - CPV 45316110-9 montaż wysięgników na słupach oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych 3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dopiewo. Niniejsze zamówienia zostało podzielone na 4 następujące części ( 4 zadania): - zadanie nr 1: Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Osiedle ( 13 słupów i opraw ), - zadanie nr 2: Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Tęczowa (11 słupów i opraw), - zadanie nr 3: Gołuski - budowa oświetlenia drogowego ul. Kukułcza (6 słupów i opraw), - zadanie nr 4: Skórzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Sadowa ( 1 słup i oprawa ). 3.3. Uwaga: - w miejscach brakujących słupów pozostawić pętle kablową umożliwiającą późniejszy montaż pozostałych słupów i opraw, - przedmiotem niniejszego postępowania jest również odbiór techniczny przez dysponenta sieci energetycznej oraz uruchomienie oświetlenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - zadanie nr 1 – 1.600,00 PLN - zadanie nr 2 – 1.400,00 PLN - zadanie nr 3 – 700,00 PLN - zadanie nr 4 – 200,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ.; 3) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach