Przetargi.pl
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona“ w systemie zaprojektuj i wybuduj” w obiektach: Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 44 ; Gminne Przedszkole w Soborzycach , Pl. Wolności 2 ; Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 49 ; Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach , Olbrachcice 146 ; Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 31 ; Placówka wsparcia Dziennego „Senior- Wigor” w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 5: Hydrofornia w Olbrachcicach ;Hydrofornia w Soborzycach ; Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Zielonej

Gmina Dąbrowa Zielona ogłasza przetarg

 • Adres: 42265 Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 555 018 , fax. 343 555 052
 • Data zamieszczenia: 2018-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Zielona
  Plac Kościuszki 31
  42265 Dąbrowa Zielona, woj. śląskie
  tel. 343 555 018, fax. 343 555 052
  REGON: 53266500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowazielona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona“ w systemie zaprojektuj i wybuduj” w obiektach: Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 44 ; Gminne Przedszkole w Soborzycach , Pl. Wolności 2 ; Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 49 ; Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach , Olbrachcice 146 ; Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 31 ; Placówka wsparcia Dziennego „Senior- Wigor” w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 5: Hydrofornia w Olbrachcicach ;Hydrofornia w Soborzycach ; Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Zielonej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji, zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, wykonanie systemu monitoringu pracy, pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do sieci OSD instalacji fotowoltaicznych pracujących w układzie sieciowym. Lokalizacja inwestycji: Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 44 ; Gminne Przedszkole w Soborzycach , Pl. Wolności 2 ; Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 49 ; Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach , Olbrachcice 146 ; Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 31 ; Placówka wsparcia Dziennego „Senior- Wigor” w Dąbrowie Zielonej , Pl. Kościuszki 5: Hydrofornia w Olbrachcicach ;Hydrofornia w Soborzycach ; Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Zielonej . Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona”. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie zwiększeniu udziału pozyskanej energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w bilansie energetycznym gminy, zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji co przełoży się na lepszą jakość powietrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 zł. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 08.03.2018r. o godz. 12:00 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 63827610132002020000130103 w Banku Spółdzielczym Koniecpol O. Dąbrowa Zielona (UWAGA: wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do 15 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające , że oferowane do budowy instalacji fotowoltaicznych urządzenia i materiały spełniają minimalne wymagania i parametry techniczne określone w PFU a w szczególności: a) Dla modułów fotowoltaicznych;  karty katalogowe potwierdzone przez Wykonawcę;  protokoły z testów laboratoryjnych potwierdzone przez Wykonawcę;  Dokumenty z pomiarów parametrów elektrycznych w warunkach STC,  Flash test, EL Test  Warunki gwarancji na wady ukryte i moc ubezpieczaną przez zewnętrzny niezależny podmiot b) optymalizatorów mocy  Karta katalogowa lub / i deklaracja producenta potwierdzone przez Wykonawcę,  Warunki gwarancji na wady ukryte c) falowników fotowoltaicznych  Karty katalogowe potwierdzone przez Wykonawcę,  protokół z testów laboratoryjnych dla stopnia ochrony IP  Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/35/UE Dyrektywą 2014/30/UE  Warunki gwarancji na wady ukryte d) konstrukcji wsporczych dla instalacji naziemnych i dachowych  Warunki gwarancji na wady ukryte potwierdzone warunkami gwarancji producenta e) okablowania po stronie DC i AC  Karta katalogowa potwierdzone przez Wykonawcę,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach