Przetargi.pl
BUDOWA MIEJSCA POBORU WODY W LEŚNICTWIE LISEWO

Nadleśnictwo Niedźwiady ogłasza przetarg

 • Adres: 77-320 Przechlewo, ul. Dworcowa 50
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 059 8334371 , fax. 059 8334472
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Niedźwiady
  ul. Dworcowa 50 50
  77-320 Przechlewo
  tel. 059 8334371, fax. 059 8334472
  REGON: 77052830200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA MIEJSCA POBORU WODY W LEŚNICTWIE LISEWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi dojazdowej do miejsca poboru wody, przebudowa zjazdu z drogi powiatowej (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie płyt betonowych żelbetowych ażurowych typu JOMB i kruszywa łamanego, roboty wykończeniowe) - w ilości ok. 1500 m2. Budowa ujęcia brzegowego stanowiska czerpania wody do celów pożarowych (umocnienie skarp brzegu i dna jeziora słupkami oporowymi i materacem siatkowo-kamiennym, stanowisko czerpania wody i schody skarpowe o konstrukcji z kostki betonowej z obrzeżem betonowym na ławie betonowej . Umieszczenie oznakowania z informacją o punkcie czerpania wody. Lokalizacja zadania inwestycyjnego: Adres leśny: Nadleśnictwo Niedźwiady, obręb leśny Przechlewo, leśnictwo: Lisewo (11-14-2-13), oddział: 181a ; Adres administracyjny: Gmina Przechlewo, obręb ewidencyjny Lisewo: działka nr 4181,1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załączona dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym: a)w zakresie budowy drogi dojazdowej do miejsca poboru wody i ujęcia brzegowego. -Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 26.09.2013 r., -Decyzja GiIE 6341.27.13 Starosty Człuchowskiego z dnia 23.09.2013 r. -Projekt budowlany, -Projekt wykonawczy. -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, -Kosztorys nakładczy, -Przedmiar robót, b)w zakresie przebudowy zjazdu do miejsca poboru wody, -Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 26.09.2013 r., -Decyzja PZD.1m.6733-11.13 Powiatowego Zarządu Dróg z Człuchowa z dnia 30.07.2013 r. -Projekt budowlany, -Projekt wykonawczy. -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, -Kosztorys nakładczy, -Przedmiar robót. Załączone dokumenty - przedmiar robót oraz kosztorys nakładczy mają charakter pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich robót wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o której mowa powyżej. Wykonawca do formularza ofertowego jest zobowiązany dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony w rozbiciu na poszczególne elementy: a)Budowa drogi dojazdowej do miejsca poboru wody, przebudowa zjazdu z drogi powiatowej; b)Budowa ujęcia brzegowego stanowiska czerpania wody do celów pożarowych; - poniżej zostały przedstawione następujące zasady wynagrodzenia kosztorysowego: a)stawka robocizny netto: ....... zł b)koszty pośrednie liczone od wartości R + S: ....... c)zysk liczony od wartości R+S+Kp: .......... d)koszty zakupu materiałów: .......... 1.2.Termin wykonania zamówienia: Termin rozpoczęcia - w dniu protokólarnego przekazania placu budowy. Termin zakończenia w dniu 10.12.013 roku. Tak określony termin realizacji jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 11 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego w kwocie: - 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00,100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4.2.Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 4.3.Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a.wnoszone w formie pieniądza - znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b.wnoszone w pozostałych formach - oryginały dokumentów zostały złożone w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie), przed upływem terminu składania ofert. 4.4.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a.wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS o,Przechlewo 03 9326 0006 0060 1193 2000 0010 z dopiskiem PRZETARG - BUDOWA MIEJSCA POBORU WODY. Wraz z podaniem konta, na które Zamawiający powinien wadium zwrócić. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. b.w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wniesienie wadium. 4.5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego, c.gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego, d.gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego. 4.6.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2., ust. 4 ustawy PZP. 4.7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna zawierać, co najmniej następujące elementy: a.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib b.określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją c.kwotę gwarancji d.termin ważności gwarancji e.zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. 4.8.Zgodnie z art. 46. ust.1. Ustawy PZP Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy PZP. 4.9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4.11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.12.Zgodnie z art. 46. ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art. 26. ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 4.13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy b.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4.14.Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 4.15.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach