Przetargi.pl
Przebudowa-kancelaria leśnictwo Wierzchocino

Nadleśnictwo Damnica ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, ul. Leśna 11
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 059 8113092
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Damnica
  ul. Leśna 11 11
  76-231 Damnica
  tel. 059 8113092
  REGON: 77052835400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_damnica/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka państwowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa-kancelaria leśnictwo Wierzchocino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: wykonanie następującego zakresu prac: Inwestor zamierza w zlokalizowanym budynku gospodarczym na dz. nr 300/3 wydzielić pomieszczenie biurowe na kancelarie leśniczego. Projektowane biuro posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz oraz własny sanitariat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: : 1. Wadium w kwocie 3.000 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w w kasie w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:a) wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank BGŻ - S.A. OSłupsk 15203000451110000000928610 z informacją Wadium przetargowe - Przebudowa-kancelaria leśnictwo Wierzchocino b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego ( kasa jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 ) przed upływem terminu składania ofert.4.Formy wniesienia wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu,b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz. 1158 ze zm.). 5.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, które skutkują utratą wadium, a które wskazano w punkcie 12 siwz niniejszego rozdziału.6.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.7.Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.8.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą.9.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.10.Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.11.Zwrot wadium. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego rozdziału.b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.Zatrzymanie wadium.1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,którego oferta została wybrana:a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancji,e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego tj. wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.14.Inne postanowienia dotyczące wadium.a) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. b)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_damnica/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną