Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 100342C w miejscowości Dębiny ul. Kwiatowa oraz Wymysłowo ul. Równa

Gmina Łubianka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-152 Łubianka, Al. Jana Pawła II 8
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 056 6788217
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubianka
  Al. Jana Pawła II 8 8
  87-152 Łubianka
  tel. 056 6788217
  REGON: 00053975600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 100342C w miejscowości Dębiny ul. Kwiatowa oraz Wymysłowo ul. Równa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na długości 1,485 km, powierzchni nawierzchni 5.346 m2 i poboczy z tłucznia kamiennego o powierzchni 2.230 m2. 1.1. Droga gminna nr 100342C w miejscowości Dębiny i Wymysłowo: - projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr 100342C w miejscowości Dębiny i Wymysłowo wraz z opisami i rysunkami wykonany przez Włodzimierza Łaganowskiego, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót, przedmiar robót należy traktować pomocniczo ze względu na to , iż cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia wyliczone na podstawie projektów technicznych oraz po ocenie zadania w terenie. w/w dokumenty w załączeniu do niniejszej SIWZ. 2. Do wyliczenia ceny oferty należy wykorzystać: projekty techniczne, pomocniczo przedmiary robót zamieszczone w pkt 3.1.1., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2.1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianom w okresie realizacji umowy. Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 96 z późn. zm. ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 2.2. Zamawiający zaleca, aby przy dokonaniu wyceny oferty poza dokumentacją projektową Wykonawca wziął pod uwagę przedmiary robót dołączone do niniejszej SIWZ, gdyż na potrzeby rozliczenia uzyskanej dotacji będzie żądał kosztorysu ofertowego od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Kosztorys ofertowy będzie musiał odpowiadać przedmiarom robót. 2.3. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający: - wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie; - okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia; - ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jej ryzyko; - wykonanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem zamówienia; - wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem wszelkich towarzyszących temu procesowi kosztów; - wykonanie zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną część SIWZ. 2.4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać cenę w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne. 2.5. Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, aniżeli ta która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm. nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty - nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa vide orzeczenie SN z dn. 5.12.1980r., III CRN 133/80, OSNC 1981/6/115, zaś obowiązek wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT. 2.6. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ. 2.7. Zaleca się, aby wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Koszty odwiedzenia miejsca budowy ponosi Wykonawca. 2.8. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz p. poż.. 2.9. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Materiały budowlane muszą spełniać wymogi Polskiej Normy oraz stosownych przepisów szczegółowych odnośnie wyrobów budowlanych. 2.9. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek i będzie spełniał warunki jego przeznaczenia. 2.10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty. 2.11. Wykonawca ubezpieczy teren budowy z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej. 2.12. Wykonawca opracuje na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy, a następnie zabezpieczy, oznakuje teren budowy zgodnie z warunkami wskazanymi w projekcie. 2.12. Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uwzględniającej wszystkie zrealizowane elementy zadania oraz pokryje jej koszty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 24.10.2013 r. do godz. 9.45. 2. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu na konto Zamawiającego: 60951100002003002149020001 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego), 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych oraz podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2.6. pieniądzu w kasie Zamawiającego. 3. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 3.1. niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 3.2. niezwłocznie po unieważnieniu przetargu, 3.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert. 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 5.1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 5.2. odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5.3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy Wykonawcy, 5.4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Wykonawca, który nie w niesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalna formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubianka.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach