Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych dla Nadleśnictwa Tuchola.

Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku ogłasza przetarg

 • Adres: 89-511 Cekcyn, Gołąbek
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3348005, 3348073 , fax. 052 3348404
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku
  Gołąbek
  89-511 Cekcyn
  tel. 0-52 3348005, 3348073, fax. 052 3348404
  REGON: 09055077900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www//tuchola.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna PGL LP nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych dla Nadleśnictwa Tuchola.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych z drewna litego oraz krzeseł obrotowych w ilościach i typach wyszczególnionych w dokumentacji rysunkowej i przedmiarze stanowiących załącznik numer 4 do SIWZ. 1.Biurko systemowe 180 15 szt. 2.Biurko systemowe 160 5 szt. 3.Biurko systemowe 120 4 szt. 4.Dostawka do biurka 100 12 szt. 5.Dostawka dla petenta I - ? OWAL 5 szt. 6.Dostawka dla petenta II - ? OWAL 2 szt. 7.Kontener stacjonarny do biurka 24 szt. 8.Komoda 80 18 szt. 9.Nakrywa komody do map 1 szt. 10.Regał aktowy z nadstawą na korespondencję 1 szt. 11.Stolik okolicznościowy prostokątny 60x80 1 szt 12.Stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60 2 szt 13.Kanapa z oparciem 1 szt. 14.Fotel 2 szt. 15.Szafa aktowa wysoka II - 75 1 szt. 16.Szafa aktowa wysoka I - 80 1 szt. 17.Szafa aktowa wysoka II - 80 2 szt. 18.Szafa aktowa wysoka I - 100 2 szt. 19.Szafa aktowa wysoka II -100 14 szt. 20.Szafa aktowa wysoka I - 120 2 szt. 21.Szafa ubraniowa wysoka II - 100 15 szt. 22.Krzesło obrotowe 24 szt. 23.Krzesło I 17 szt. 24.Krzesło drewniane wyściełane 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewidział zabezpieczenie ofert wadium w wysokości 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. Wadium może być wniesione w formach wymienionych w art. 45, ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 94 2030 0045 1110 0000 0071 4370 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. - wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty (na zewnątrz oferty) lub złożyć w kasie Zamawiającego, pok. nr 9 za pokwitowaniem, - z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46, ust. 4a ustawy. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www//tuchola.torun.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach