Przetargi.pl
Budowa garażu na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a (Numer sprawy: AG-3211/19/2010)

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8534097 , fax. 017 8534682
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  ul. Partyzantów 10a 10a
  35-234 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8534097, fax. 017 8534682
  REGON: 69070548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa garażu na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a (Numer sprawy: AG-3211/19/2010)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa jednokondygnacyjnego obiektu garażowego mieszczącego dwa stanowiska przeznaczone do parkowania pojazdów osobowych. Obiekt jedną ze ścian przylegać będzie bezpośrednio do istniejącego budynku administracyjnego zlokalizowanego w Przemyślu przy ul. Kraszewskiego 7a. Powierzchnia zabudowy 38,80 m2, kubatura 193, 20 m3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych , tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ - wyłącznie w odniesieniu do wyrobów budowlanych , których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie patentów, znaków towarowych lub pochodzenia. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty (wszelkie dowody), w szczególności karty katalogowe, opisy techniczne jednoznacznie potwierdzające spełnienie przez rozwiązania równoważne wymagań Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000 zł. Formy wadium Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) Terminy dotyczące wadium Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w banku: BRE BANK Numer konta: 49114012250000528529001009 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: AG-3211/19/10. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego - do oferty należy załączyć kopię przelewu. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją - oryginał należy złożyć w podanym terminie do kasy Zamawiającego w jego siedzibie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. Kopię należy załączyć do oferty. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium, w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia, w których ograniczono prawo Zamawiającego lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków oprócz wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych uznane zostaną jako niespełniające warunków. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcen.pl/cms/przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach