Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie - ulica Bohaterów II Wojny Światowej

Gmina Brzozów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4341050 , fax. 013 4341055
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzozów
  ul. Armii Krajowej 1 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4341050, fax. 013 4341055
  REGON: 37044023500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzozow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie - ulica Bohaterów II Wojny Światowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie obejmująca: 1. Kanalizacja sanitarna m. Brzozów , ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Sieć kanalizacyjna. 2. Kanalizacja sanitarna m. Brzozów , ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Przyłącza kanalizacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzozow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach