Przetargi.pl
Budowa drogi na ulicy Majowej w Przedborzu realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra

Gmina Przedbórz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7812261 do 65 , fax. 044 7812180
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przedbórz
  ul. Mostowa 29 29
  97-570 Przedbórz, woj. łódzkie
  tel. 044 7812261 do 65, fax. 044 7812180
  REGON: 59064829600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi na ulicy Majowej w Przedborzu realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi na ulicy Majowej w Przedborzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowej jezdni na długości 231,47 mb (odcinek od ulicy Korycińskiej do ul. Majowa Góra) o szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej i ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego o szerokości 2,50 m wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji. Po stronie wschodniej projektuje się budowę zjazdów krótkich 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają: Przedmiar robót - Dodatek Nr 6 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna - Dodatek Nr 12 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Dodatek Nr 13 do SIWZ. 1.3. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót będącymi dodatkami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 14.1 SIWZ. 1.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu: Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu 76 8988 0001 0000 0012 2874 0209 z dopiskiem: Wadium - Budowa drogi na ulicy Majowej w Przedborzu Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 359), 1.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt. 1.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat, p. 1 w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Budowa drogi na ulicy Majowej w Przedborzu. 1.5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 1.6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość udzielonej gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach