Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego.

Gmina Stalowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 6433456 , fax. 015 6433412
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stalowa Wola
  ul. Wolności 7 7
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 6433456, fax. 015 6433412
  REGON: 83040908600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, a także niezbędnymi robotami związanymi z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę: a) istniejących nawierzchni drogowych, 2) wykonanie: a) kanalizacji deszczowej, b) zabezpieczenia sieci teletechnicznej, c) zabezpieczenia sieci wodociągowej, d) budowa oświetlenia ulicznego, e) zabezpieczenia istniejących kabli kolidujących z ulicą, f) robót ziemnych, g) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, h) podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, i) nawierzchni bitumicznej, j) nawierzchni z kostki brukowej betonowej k) regulacji istniejących studzienek, l) opracowania projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami na czas budowy, m) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, n) oznakowania ulicy zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 3) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa , przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik i do niniejsze j specyfikacj i . 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Stalowa Wola - działka nr ewid. 102/580
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 6 października 2014 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem /Wadium - Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego/. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty 2. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203#
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach