Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4435140 , fax. 13 4462868
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
  ul. Rynek 18 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 4435140, fax. 13 4462868
  REGON: 37044672300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl/pzd
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odległość 1 km - 8 m3; wykonanie podbudowy żwirowej - 16,00 m2; wykonanie podbudowy tłuczniowej - 16,00 m2 2) Podbudowa: oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej - 1 594,50 m2; skropienie nawierzchni drogowej bitumem - 240,00 m2; wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno - bitumicznych 18 t; skropienie nawierzchni drogowej bitumem - 1 594,50 m2; wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno - bitumicznych - 159,45 t 3) Nawierzchnia: skropienie nawierzchni drogowej bitumem - 1 594,50 m2; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - 1 594,50 m2 4) Roboty wykończeniowe: uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową - 20 m2; regulacja pionowa wpustów ulicznych ściekowych - 2 szt.; wymalowanie przejść dla pieszych - 41,00 m2 5) Inne: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 500,00 (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) do dnia 29.09.2014 r. do godz. 11:00 . 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: Banku Spółdzielczym w Rymanowie Filia w Jaśle 93 8636 0005 2006 0004 6646 0003 Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego. 4. Brak wadium (wpłaconego przez Wykonawcę) w wyznaczonym terminie na koncie Zamawiającego spowoduje wykluczenie tego Wykonawcy. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.jaslo.pl/pzd
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach