Przetargi.pl
Budowa drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Podleśnej w Małaszewiczach

Gmina Terespol ogłasza przetarg

 • Adres: 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 47
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3761220 , fax. 83 3761229
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Terespol
  ul. Wojska Polskiego 47 47
  21-550 Terespol, woj. lubelskie
  tel. 83 3761220, fax. 83 3761229
  REGON: 03023747000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.terespol.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Podleśnej w Małaszewiczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Ścinanie drzew, karczowanie pni i krzaków. 2.Roboty ziemne. 3.Podbudowa. 4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. 5.Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej. 6.Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej. 7.Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych. 8.Wykonanie oznakowania pionowego. 9.Roboty różne i wykończeniowe. 10.Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu. 11.Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną całego zadania, włącznie z potwierdzeniem jej przyjęcia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w: przedmiarze robót załącznik nr 1a do SIWZ, opracowaniach projektowych - załącznik nr 9 do SIWZ, szczegółowej specyfikacji technicznej - załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugterespol.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach