Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 100921L ul. Młynarska w Piszczacu oraz drogi gminnej Nr 100907L ul. Wąska w Piszczacu

Gmina Piszczac ogłasza przetarg

 • Adres: 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3778018 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piszczac
  ul. Włodawska 8 8
  21-530 Piszczac, woj. lubelskie
  tel. 083 3778018 w. 33
  REGON: 03023763500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piszczac.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 100921L ul. Młynarska w Piszczacu oraz drogi gminnej Nr 100907L ul. Wąska w Piszczacu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa drogi gminnej Nr 100921L ul. Młynarska w Piszczacu oraz drogi gminnej Nr 100907L ul. Wąska w Piszczacu - 2 zadania. Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 100921L ul. Młynarska w Piszczacu o długości 480,45 m i szerokości 6,10 m. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej Nr 100907L ul. Wąska w Piszczacu. 2. W ramach przedmiotu zamówienia zadania nr 1 Wykonawca wykona, w szczególności: a) wymianę istniejącego krawężnika betonowego - na odcinku od ul. Włodawskiej do skrzyżowania z ul. Kaczeńcową - 1060 m; b) wykonanie warstwy wyrównawczej - 225 m3; c) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 118 jezdni oraz istniejących zjazdów 2990 m2 +196 m2; d) regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej - 64 m2; e) wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na przebudowie z betonu o RM=5 MPa-135,5 m2; f) regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej - 21 szt.; g) oczyszczenie rowu - 165 m; h) wymiana przepustów - 30 m; i) humusowanie i obsianie terenu wzdłuż krawężnika - 795 m2. 3. W ramach przedmiotu zamówienia zadania nr 2 Wykonawca wykona, w szczególności: a) roboty przygotowawcze polegające na odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych; b) rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów; c) podbudowę koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; d) warstwy odsączające i odcinające; e) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; f) podbudowę i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi; g) podbudowę i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem; h) wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno- asfaltowymi; i) nawierzchnię z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.; j) nawierzchnię z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.; k) frezowanie na zimno; l) nawierzchnię z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników; m) ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340); n) betonowe obrzeża chodnikowe; o) zieleń drogową. 4. Wszystkie nazwy producentów, użyte w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej w szczególności w: przedmiarze i specyfikacji technicznej są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w dokumentacji technicznej, projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej 5. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczone do tego miejsca wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. 7. Wykonawca przygotowując ofertę powinien uwzględnić zwiększenie o 40% ilości wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla uczestników ruchu drogowego. 9. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (przed podpisaniem umowy wyznaczy Kierownika budowy branży drogowej posiadającego uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej). 10. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 11. Zamawiający zastrzega, iż kruszywa użyte do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych mogą być jedynie pochodzenia magmowego. 12. Wykonawca właściwie oznakuje i zabezpieczy plac budowy. 13. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 14. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 15. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania robót budowlanych po sporzadzeniu szczegółowego harmonogramu robót, który będzie zaakceptowany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 16. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 17. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 18. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 19. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 3 letniej gwarancji na całość robót, licząc od daty odbioru końcowego robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piszczac.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach