Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu działki Nr 355/13 w Motyczu - budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej z infrastrukturą towarzyszącą w Motyczu.

Gmina Konopnica ogłasza przetarg

 • Adres: 21-030 Motycz, Kozubszczyzna 127a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5031081 , fax. 081 5031082
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konopnica
  Kozubszczyzna 127a 127a
  21-030 Motycz, woj. lubelskie
  tel. 081 5031081, fax. 081 5031082
  REGON: 43101967800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu działki Nr 355/13 w Motyczu - budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej z infrastrukturą towarzyszącą w Motyczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej z obiektami towarzyszącymi: bieżnią, siłownią zewnętrzną, dwiema altanami, trybunami systemowymi, ścianą oporową na działce nr 355/13 w Motyczu. 2. Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego i boiska do piłki nożnej z trawy sztucznej (syntetycznej), budowa bieżni prostej o nawierzchni z mączki ceglanej, budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni z piasku, budowa dwóch altan , budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz ze zjazdem , budowa ogrodzenia, budowa schodów terenowych oraz utwardzenia komunikacji wewnętrznej wraz z placem manewrowym, nasadzenia zieleni, organizacja miejsca na ognisko, ustawienie trybun systemowych, ustawienie piłkochwytów, budowa drenażu, budowa odwodnień liniowych, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studnią chłonną, przebudowa odcinka sieci gazowej, oświetlenie boisk wielofunkcyjnych, parking i droga dojazdowa, ustawienie prefabrykowanej ściany oporowej 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji oraz przedmiary robót stanowiące element pomocniczy do wyceny oferty, które nie stanowią podstawy do ostatecznej kalkulacji wykonanych robót. 4. Z uwagi na możliwość uzyskania przez Zamawiającego środków zewnętrznych terminy zakończenia i rozliczenia poszczególnych składników zadania winny się odbywać zgodnie z HARMONOGRAMEM ROBÓT - załącznik Nr 8. UWAGA: 1. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 3. W stosunku do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia opisanych przez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających opisanym w dokumentacji projektowej. W odniesieniu do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisanym w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest wskazać rozwiązania równoważne podając ich nazwę znak lub pochodzenie oraz charakterystyczne parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - 25 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konopnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach