Przetargi.pl
Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jarczówek i Jonnik

Wójt Gminy Stanin ogłasza przetarg

 • Adres: 21-422 Stanin, 62/5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7961551 , fax. 025 7981118
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Stanin
  62/5 62/5
  21-422 Stanin, woj. lubelskie
  tel. 025 7961551, fax. 025 7981118
  REGON: 00054345600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stanin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jarczówek i Jonnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jarczówek i Jonnik: Realizacja inwestycji obejmuje następujący zakres: 1. Przebudowa drogi nr 102644 L Józefów - Celiny Włościańskie na odcinku 3 880 m; 2. Przebudowa drogi nr 114343 L Jarczówek - Kosuty na odcinku 1 420 m; 3. Przebudowa drogi nr 114355 L w msc. Jonnik, dz. nr 43 na odcinku 578 m;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium (zgodnie z art. 45. ust. 1 ustawy Pzp). 2. Wadium dla przedmiotu zamówienia wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 9 sierpnia 2016r. do godz. 12:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstanin.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach