Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlano sanitarnych w budynku Collegium Pathologicum przy ul. Jaczewskiego 8 b w Lublinie ( nr sprawy: UM-ZP-262-30/16)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4485200 , fax. 81 4485201
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4485200, fax. 81 4485201
  REGON: 00028871600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano sanitarnych w budynku Collegium Pathologicum przy ul. Jaczewskiego 8 b w Lublinie ( nr sprawy: UM-ZP-262-30/16)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano sanitarnych w budynku Collegium Pathologicum przy ul. Jaczewskiego 8b w Lublinie. 2.Zakres robót obejmuje: 2.1. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody z terenu pomiędzy skarpą a budynkiem i z rynien dachu budynku, wykonanie przepompowni wód deszczowych; 2.2.Likwidacja istniejącego osadnika Imhoffa z położeniem nowej kanalizacji sanitarnej; 2.3.Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu rozdzielni głównej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio następujące dokumenty, będące załącznikami do niniejszej SIWZ: 1) Projekt budowlano - Wykonawczy 2) Przedmiary robót 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Charakterystyka stanu istniejącego obiektów : Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Collegium Pathologicum położony w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8b. W latach 2013-2015 został przeprowadzony remont generalny. Bryła budynku wykonana jest jako czworobok z zewnętrznym patio mającym w zamyśle projektantów stanowić ogród-zieleniec. Część od strony południowej, trzykondygnacyjna jest zajęta przez Zakład Medycyny Sądowej oraz Zakład Farmakologii , część od strony północnej również trzykondygnacyjna w przeważającej części zajmuje Zakład Patomorfologii. W części od strony wschodniej zlokalizowano pomieszczenie dydaktyczne wspólne dla wszystkich Zakładów - sala wykładowa, sala demonstracyjna, hall główny i szatnię. W tej części budynek jest 4 - kondygnacyjny na kondygnacji tej znajdują się dodatkowe sale seminaryjne. W części zachodniej w przyziemiu zlokalizowano pomieszczenia chłodni zwłok, a na parterze pomieszczenia przygotowania zwłok oraz salę pogrzebową. Wszystkie części połączone są ze sobą w jeden układ funkcjonalny. W części przyziemia są sale seminaryjne, dydaktyczne z funkcją laboratorium, w których ze względu na technologię i procesy pracy z urządzeniami niewskazane jest światło dzienne. Podstawowe parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy łącznie - 2943 m2 Powierzchnia zabudowy części rozbudowanej - 200 m2 Powierzchnia wewnętrzna netto - 7772,33 m2 Wysokość budynku - 16,95 m Ilość kondygnacji budynku - część auli 4, pozostała 3 Kubatura łącznie - 38332 m3 Kubatura części rozbudowanej - 3400 m3 Kubatura części nadbudowanej - 2250 m3 Długość/Szerokość po rozbudowie - 73,18m / 70,95 m 5. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowo - budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników budynku. 6. Przekazanie pomieszczeń wewnętrznych przeznaczonych do wykonania prac będzie wykonywane zgodnie z ustaleniem z Kierownikiem Obiektu. 7. Z uwagi na fakt, że realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie, poszczególne etapy robót winny być zakończone w terminach zgodnych z harmonogramem. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy: - dbanie o czystość, - przestrzeganie przepisów BHP. 9. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (jest to kryterium oceny ofert), w tym również na zastosowane materiały, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 12. W przypadku, gdy w dokumentacji występują nazwy własne (normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie) materiałów, Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, mają na celu określenie klasy produktu i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta: 12.1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust 5 ustawy Pzp). 12.2. Zamawiający w przypadku zaoferowania materiałów, wyrobów równoważnych zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego, odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, wyroby do użytkowania pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 13. Dodatkowe informacje dla wykonawców: 13.1. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty dokonanie wizji lokalnej na terenie wykonania przedmiotu zamówienia (obiektu i jego otoczenia). 13.2. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 13.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 13.4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, który wynika z dokumentacji technicznej, STWiOR, przedmiarów robót, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. 13.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej. 13.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który będzie stanowił załącznik do Umowy, Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni licząc od daty zawarcia umowy. 13.7. Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od daty zawarcia umowy przedłoży tabelę elementów scalonych i kosztorys (opracowany metodą szczegółową jak i uproszczony) wraz z wykazem/zestawieniem i cenami materiałów przewidzianych i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Tabela elementów scalonych oraz kosztorys, będą stanowiły załączniki do Umowy. 13.8. Wykonawca winien dysponować 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: kierownikiem budowy posiadającym przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno - budowlanej, kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne, kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacje elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2.Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące i 00/100 PLN). 3. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium znajdują sie w SIWZ rozdz. XVII.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umlub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach