Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sienkiewicza - Mickiewicza w Chełmie

Miasto Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5652070, 5652223, 5652232 , fax. 082 5652254
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chełm
  ul. Lubelska 65 65
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, fax. 082 5652254
  REGON: 11019823800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sienkiewicza - Mickiewicza w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sienkiewicza - Mickiewicza w Chełmie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) montaż kanalizacji deszczowej z rur PCV ? 200 mm o dług. 34,00 mb.; 2) montaż kanalizacji deszczowej z rur PCV ? 300 mm o dług. 156,00 mb.; 3) montaż studni rewizyjnych z kręgów beton.? 1200 mm szt. 10; 4) montaż wpustów ulicznych ze studzienkami szt. 4; 5) włączenie nowego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej; 6) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni ulicy; 7) rozbiórkę istniejącej stacji trafo; 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ). 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym, kosztorysem ofertowym; 2) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 3) zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia robót; 4) uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 5) wykonanie wszystkich niezbędnych ekspertyz, pomiarów i uruchomień; 6) wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej - w 3 egz.; 7) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia; 8) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach