Przetargi.pl
Pełnienie funkcji specjalisty do spraw realizacji praktyk zawodowych i staży w ramach projektu pt.: Inwestycje w kompetencje zawodowe przyszłością rozwoju kraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5603931 , fax. 82 5603931
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko
  ul. Graniczna 2 2
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5603931, fax. 82 5603931
  REGON: 00018278000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zst.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: miejska jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji specjalisty do spraw realizacji praktyk zawodowych i staży w ramach projektu pt.: Inwestycje w kompetencje zawodowe przyszłością rozwoju kraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji specjalisty do spraw realizacji praktyk zawodowych i staży w ramach projektu pt. Inwestycje w kompetencje zawodowe przyszłością rozwoju kraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres zamówienia obejmuje: - organizację praktyk zawodowych i staży pod względem logistycznym, - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia Uczestników praktyk i staży, - współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk i staży, - udział w rekrutacji uczestników projektu, - dokonywanie zakupów finansowanych z budżetu projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i dokumentowaniem tych zakupów, - sporządzanie list uczestników (drukowanie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zst.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach