Przetargi.pl
Budowa dróg leśnych nr LL/3 i nr LL/4 w leśnictwie Struga

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Miodne Leśniczówka 107/1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6762021 , fax. 048 6762021
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń
  Miodne Leśniczówka 107/1 107/1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 048 6762021, fax. 048 6762021
  REGON: 67008073800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg leśnych nr LL/3 i nr LL/4 w leśnictwie Struga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych dotyczących budowy zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa dróg leśnych nr LL/3 i nr LL/4 w leśnictwie Struga, które obejmuje: a) Budowa drogi leśnej nr LL/3 położonej w leśnictwie Struga, kompleksie leśnym Świesielice-Struga, gmina Ciepielów, powiat lipski, województwo mazowieckie o długości ok 415 m. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę zjazdu z drogi gminnej, budowę zjazdów z przedmiotowej drogi na drogi działowe i tereny leśne, a także mijanek i/lub mijanek ze zlokalizowanymi przy nich składnicami, w miejscach ograniczonej widoczności. Roboty budowlane polegać będą na: - robotach ziemnych -zdjęciu i rozplantowaniu humusu/darniny usytuowanych na poboczach oraz niwelacji istniejącego gruntu rodzimego (jeśli będzie on do tego celu przydatny) do rzędnych projektowanych, - wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni drogi leśnej i poboczy oraz zjazdów, mijanek, składnic, - odmuleniu, odtworzeniu i remoncie istniejących rowów w miejscach wymagających przeprowadzenia wody zgodnie z nachyleniem terenu jaki i drogi. b) Budowa drogi leśnej nr LL/4 położonej w leśnictwie Struga, kompleksie leśnym Świesielice-Struga, gmina Ciepielów, powiat lipski, województwo mazowieckie o długości ok. 225 m. Zakres inwestycji obejmuje również budowę zjazdów z przedmiotowej drogi na drogi działowe i tereny leśne, w miejscach ograniczonej widoczności oraz pętli do zawracania ze stałą składnicą drewna. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie również wyremontowany zjazd z drogi krajowej DK79. Roboty budowlane polegać będą na: - robotach ziemnych -zdjęciu i rozplantowaniu humusu/darniny usytuowanych na poboczach oraz niwelacji istniejącego gruntu rodzimego (jeśli będzie on do tego celu przydatny) do rzędnych projektowanych, - wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni drogi leśnej oraz zjazdów, składnic i poboczy, - odmuleniu, odtworzeniu i remoncie istniejących rowów w miejscach wymagających przeprowadzenia wody zgodnie z nachyleniem terenu jaki i drogi, - remoncie, przebudowie istniejącego przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 79. 3.2. Zakres wykonania robót został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), dokumentacji projektowej, przedmiarze robót (zwanych dalej dokumentacją) - stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. 23.06.2016 r. godz.12:00. 13.2. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 13.2.1. pieniądzu, 13.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 13.2.3. gwarancjach bankowych; 13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 13.3. dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty. 13.4. wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 60203000451110000000175080 w BGŻ S.A. O/Radom, z dopiskiem Wadium i nr postępowania S.270.2.2016. 13.5. wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 13.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 13.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 13.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 13.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego; 13.9.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_zwolen
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach