Przetargi.pl
„Budowa dojazdu pożarowego w leśnictwie Górzyca na terenie Nadleśnictwa Legnica”

Nadleśnictwo Legnica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Pawicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 876 70 20 , fax. 76 876 70 20
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Legnica
  ul. Pawicka 4
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 876 70 20, fax. 76 876 70 20
  REGON: 93102397700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_legnica/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Legnica

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa dojazdu pożarowego w leśnictwie Górzyca na terenie Nadleśnictwa Legnica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień oznaczony jest kodami CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45233123-7 Roboty w budowlane w zakresie dróg podrzędnych. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Budowę dojazdu pożarowego pomiędzy miejscowościami Brunów i Krzeczyn Mały w leśnictwie Górzyca na terenie Nadleśnictwa Legnica. Zamówienie obejmuje dwie osie: oś 1 - odcinek od 0+000,00 do 1+733,25 km, oś 2 - odcinek od 0+000,00 – 1+395,06 km (rys. nr 1 do SIWZ) termin wykonania do dnia 30.10.2020r Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Legnica, które należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu zlokalizowanej w województwie dolnośląskim, powiat Lubin: - OBRĘB BRUNÓW, GMINA CHOCIANÓW, POWIAT POLKOWICKI DZ. NR: DZ. NR 551/13, 543/17, 520/16, 521/15, 554; - OBRĘB KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN, POWIAT LUBIŃSKI DZ. NR: 21/15, 22/14, 275 Niniejsza dokumentacja obejmuje drogę o długości 3128,31m zlokalizowaną pomiędzy miejscowościami Brunów i Krzeczyn Mały. Dokumentacja przedmiotowej drogi została opracowana na dwóch osiach, oś nr 1 od km 0+000,00 do km 1+733,25 oraz oś nr 2 od km 0+000,00 – km 1+395,06. Same roboty drogowe należy wykonać dla osi nr 1 na całym zakresie, natomiast dla osi nr 2 do km 1+391,96 tj. do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 335 (dz. nr 275). Początek osi nr 2 łączy się z osią nr 1. Na początku i końcu oś nr 1 łączy się z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej (nie planuje się żadnych prac w obrębie działek gminnych). W ciągu projektowej drogi zapewniono dojazd do terenów przyległych - wszystkich dróg leśnych, oddziałowych niższej kategorii poprzez projektowane zjazdy i skrzyżowania o promieniach łuków od 9m do 11m. Projektowanemu układowi drogowemu towarzyszy infrastruktura konieczna do obsługi przyległych terenów oraz samej drogi, tj. system rowów przydrożnych wraz z przepustem zlokalizowanym na końcu osi nr 1. Parametry techniczne projektowanej drogi leśnej przedstawiają się następująco: - prędkość projektowa 30 km/h - szerokość jezdni 3,5 m, - szerokość mijanki 2,5 m, (łącznie droga + mijanka szer. 6,0m) - szerokość poboczy 2 x 0,75m - obciążenie 100 kN/oś, - projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych pow.- 14 946 m² - projektowana nawierzchnia zjazdu bitumicznego (z dr. 335) pow.- 62,30m² Właścicielem terenu objętego przedsięwzięciem jest: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w zarządzie Nadleśnictwa Legnica z wyjątkiem działki 275 będącej pasem drogowym drogi wojewódzkiej (w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu) Przedmiotowa inwestycja biegnie w terenie pagórkowatym, zróżnicowanym pod względem wysokościowym, spadki podłużne odcinkami osiągają wartość 6%. Obecnie nawierzchnia gruntowa jezdni posiada szerokość 2,5m– 3,0m. Droga na osi nr 1 jest dość prosta, natomiast na osi nr 2 jest kręta i występują liczne łuki. Na całej długości występują zmienne warunki terenowe, obecna nawierzchnia gruntowa posiada wyboje i deformacje – stan techniczny przeciętny. Pobocza przez lata eksploatacji znacząco wyniosły się powyżej nawierzchni wskutek osadzania ściółki leśnej i rozpychania gruntu na boki przez jeżdżące pojazdy. Skutkiem tego wody opadowe nie mają odpływu i zalegają na jezdni rozmaczając grunt i powodując pogłębianie się deformacji. Skrzyżowania sporadycznie użytkowane zarosły niską roślinnością i krzakami. Projektując drogę nawiązano się do wymogów zawartych w sporządzonej i uzgodnionej Koncepcji oraz lokalnych uwarunkowań terenowych i środowiskowych. Jednostka projektowa przeprowadziła wizję lokalną z Inwestorem, podczas której uzgodniono przedmiotową dokumentację. Projektując drogę przyjęto parametry geometryczne prędkości projektowej Vp=30 km/h zgodnie z „Drogi Leśne – poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych”. Projektowana droga leśna ma długość 3128,31m (1733,25m i 1395,06m), na całej trasie posiada wiele załamań osi w planie, które przy wartości powyżej 3% wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach od 60 – 260m. Dla łuków poziomych o promieniu mniejszym niż 260m dobrano proste przejściowe i poszerzenie nawierzchni na łuku po stronie wewnętrznej do szerokości maks. 4,2m. Przyjęto zasadniczy przekrój jednojezdniowy, jednopasowy o szerokości jezdni 3,5m. Szczegółowy przebieg trasy w planie oraz współrzędne punktów charakterystycznych zostały przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu- rys. nr 2. W ciągu projektowanej drogi leśnej zlokalizowano mijanki w nie większych niż 300m od siebie z uwzględnieniem zachowania widoczności. Szerokość nawierzchni jezdni na długości mijanki wynosi 6,0m (3,5m pas ruchu i 2,5m mijanka). Usytuowanie wszystkich mijanek zostało pokazane na rysunku nr 2. Wielokrotnie zaprojektowano mijanki łącznie ze zjazdami. Na odcinku prostym mijanka wynosi 23mb, skosy (długości 17) przyjęto w proporcji 1:7, wyokrąglono je łukami o promieniu 50m od strony najazdu i 40m od strony wyjazdu. Konstrukcja mijanek zgodna z przyjętą konstrukcją nawierzchni drogi na jej odcinku. Projektowana droga łączy się z istniejącymi drogami leśnymi i publicznymi. Wszystkie zjazdy na w/w drogi przedstawiono na rys. nr 2. Zjazdy wykonać o promieniach odpowiednio 9-11m. Długość nawierzchni utwardzonej zjazdu zależna od promieni łuków na połączeniu z drogą główną, szerokość drogi bocznej musi wynosić 3,50m. Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 335 (na końcu opracowania osi nr 2) wykonać o nawierzchni bitumicznej, promienie łuku na połączeniu z krawędzią drogi wojewódzkiej wynoszą 11m. Projektuje się płynne połączenie nowej nawierzchni bitumicznej z istniejącą bitumiczną drogi nr 335. Konstrukcja zjazdów zgodna z przyjętą konstrukcją nawierzchni drogi na danym odcinku. Wszystkie zjazdy na swoim końcu muszą wpisać się w teren istniejący. Maksymalny dopuszczalny spadek podłużny zjazdu wynosi 5%, a w przypadku, gdy różnica wysokości nie pozwoli na wpisanie się końcówki zjazdu w istniejącą drogę, należy ją dostosować do krawędzi nawierzchni przez uzupełnienie gruntem rodzimym nieorganicznym. Praktycznie wzdłuż całego odcinka drogi projektuje się odwodnienie drogi przez rowy przydrożne, które projektuje się jako chłonne. Całość rowów należy wykonać o przekroju trapezowym i głębokości pokazanej na niwelecie (średnio 50cm) szerokość dna rowu 40 cm, skarpy pochylone w stosunku 1:1,5. Ustalono z Inwestorem, że wzdłuż mijanek rowy nie zostaną wykonane. Projektuje się umocnienie skarp i dna rowu przez humusowanie i obsianie mieszanką traw niskich, humus należy pozyskać ze skrywki wykonanej na początku robót. Na odcinkach, gdzie nachylenie niwelety wynosi ponad 4%, projektuje się umocnienie rowów płytą ażurową zgodnie z rys. nr 7. W miejscach, gdzie projektowany rów znajduje się w siodle niwelety i nie ma możliwości swobodnego przepływu dużej ilości wód (szczególnie w czasie intensywnych opadów deszczu), należy wykonać wyprowadzenia rowów w teren lub zbiorniki chłonnoodparowujące oddalone od rowu min. 3,0m i głębokości do 1,0m (powierzchnia 15m2) w których zebrana woda będzie stopniowo odparowywać. Lokalizację zbiorników i wyprowadzeń należy wykonać zgodnie z rys. nr 2. Projektowane pobocza na większości odcinka wykonać na szerokości 0,75m ze spadkiem 6% w kierunku rowów, nawierzchnię poboczy umocnić warstwą mieszanki z kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 mm oraz pospółki w proporcji 2:1 o grubości śr. 20cm zgodnie z rysunkiem nr 3. Profil podłużny proj. drogi. Projektując niweletę drogi uwzględniono: · istniejące warunki gruntowo - wodne, · wymogi koordynacji z przebiegiem trasy w planie · płynne włączenie do istniejących dróg, · właściwe wyniesienie niwelety ponad istniejący teren Niweleta drogi jest wyniesiona ponad istniejący teren głównie na wysokość od 0,2m , maksymalnie (lokalnie) do 0,7m. Ponieważ całość odcinka będzie odwadniana powierzchniowo zachowano odpowiednie spadki w celu zapewnienia właściwego spływu wód. Niweleta drogi uwzględnia płynne włączenie do istniejących dróg leśnych, składa się z odcinków z pochyleniami podłużnymi o wartościach zmiennych, głównie od około 0,2% do 5,7%. Droga będzie posiadać przekrój jednojezdniowy o szerokości korony na odcinkach prostych 5,0m, w tym jezdnia 3,5 m, pobocza nieutwardzone 2x0,75m. Przekrój drogi na prostej o pochyleniu poprzecznym dwustronnym 4%, odcinkami na łukach -jednostronnym 4%, zapewniającym odwodnienie powierzchniowe. Wszystkie wartości i wielkości elementów jezdni w przekroju poprzecznym zawarto na rysunkach nr 3 przekroje normalne oraz w projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 2. Przyjęcie konstrukcji jezdni. Biorąc pod uwagę częstotliwość przejazdów oraz obciążenie wozów pożarowych a także samochodów ciężarowych mających udział przy pozyskaniu drewna, projektowaną konstrukcję drogi zróżnicowano w zależności od warunków gruntowych, ukształtowania terenu i wymogów zarządcy drogi wojewódzkiej. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni uwzględniają wytyczne zawarte w tab. 9.3. „Typowe konstrukcje nawierzchni” w podręczniku „Drogi Leśne – poradnik techniczny”. Dla całej długości robót przyjęto, że przyjęty rodzaj konstrukcji drogi obejmuje trasę główną jak i zjazdy i inne elementy na danym odcinku: KOSTRUKCJA K1 - nawierzchnia jezdni na odc: OŚ NR. 1 km 0+000,00 - 1+052,00 ; 1+333,71 - 1+733,25 OŚ NR. 2 km 0+800,00 - 1+386,96 - 8cm – warstwa górna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm wraz z warstwą klinującą z grysu 0/5mm o gr. 1cm, - 17cm – warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o ziarnieniu ciągłym 0/63 mm - siatka o sztywnych węzłach wzmacniająca konstrukcję, wytrzymałości min. 30kN w obu kierunkach - podłoże rodzime nieorganiczne wyprofilowane i zagęszczone, doprowadzone do parametrów spełniających wymogi SST. KOSTRUKCJA K2 - nawierzchnia jezdni na odc: OŚ NR. 1 km 1+052,01 - 1+333,70 OŚ NR. 2 km 0+000,00 - 0+798,30 - 8cm – warstwa górna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm wraz z warstwą klinującą z grysu 0/5mm o gr. 1cm - 17cm – warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm - siatka o sztywnych węzłach wzmacniająca konstrukcję, wytrzymałości min. 30kN w obu kierunkach - warstwa wzmacniająca z mieszanki w proporcji 1/1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 z piaskiem o łącznej grubości 15 cm, - podłoże rodzime nieorganiczne wyprofilowane i możliwie jak najlepiej zagęszczone/nasyp, Proponowana technologia wykonania warstwy wzmacniającej (dopuszcza się dobranie metod alternatywnych przy uzyskaniu wymaganych założeń projektowych) - usunięcie gruntu organicznego (jeśli występuje) - wykonanie robót ziemnych do poziomu terenu min. +5 cm powyżej projektowanych rzędnych niwelety. - wyprofilowanie równiarką gruntu w korpusie drogi do rzędnych projektowanych dla poziomu gruntu rodzimego w podłożu i nadanie docelowej geometrii (spadki), wraz z zagęszczeniem do wskaźnika min. 0,97. Zalecane utworzenie z nadmiaru gruntu tzw. oporników poza krawędzią koryta, które będą ograniczać obszar rozkładania mieszanki niezwiązanej do wzmocnienia nawierzchni. - rozłożenie na przygotowanym podłożu jednorodnej w-wy mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 o gr. 7,5 cm. - wymieszanie ww. warstwy z gruntem w podłożu na głębokość 15cm do uzyskania mieszanki kruszywa łamanego i gruntu z podłoża o proporcji 1:1 i miąższości 15cm (mieszanie wykonać tylnymi zębami równiarki, lub zębami łyżki ładowarki czołowej – zęby o długości min. 15cm) - rozluźnioną warstwę ponownie wyprofilować do projektowanej geometrii i zagęścić. Na uzyskanej w-wie wykonać badania nośności EV2 min 100 Mpa. - po odbiorze przystąpić do układania geosyntetyku. KOSTRUKCJA K3 - nawierzchnia jezdni na odc: OŚ NR. 2 km 1+386,96 - 1+391,96 - 5 cm -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, uziarnienie 0/11 mm struktura zamknięta, AC11S KR 1-2 - 7 cm -podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, uziarnienie 0/22 mm, struktura częściowo zamknięta, AC22P KR 1-2 - 20 cm -podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie, uziarnienie 0/31,5mm, - 10 -cm warstwa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 przygotowana w betoniarce, Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S 02205 i SST, dotyczą one głównie wykonania odcinkami niskich nasypów lub płytkich wykopów. Grunt pozyskany z wykopów nadaje się do wbudowania i należy przemieścić go w nasypy (przerzut podłużny i poprzeczny). Nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych należy odwieźć na składowisko Wykonawcy. Odwodnienie projektowanej drogi leśnej przewidziano powierzchniowo przy pomocy rowów przydrożnych zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podłużnym pokazanym na PZT i niwelecie. Dzięki dobrej przepuszczalności gruntów rodzimych projektuje się wszystkie rowy na odcinkach nieumocnionych jako chłonne. Przewiduje się wykonanie przepustu pod jezdnią w km 1+730,80. Długość przepustu wynosi 8,0m, rura PEHD śr., 600mm. Umocnienie ścian czołowych wlotu i wylotu (min. po 1,0m2) które należy wykonać z kamienia naturalnego ∅>125mm na betonie C12/15 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1:2. Szczegółowe parametry przepustu zawierają rys nr 4 i 7. W celu zapewnienia właściwej skrajni drogi należy przyciąć wszystkie gałęzie które znajdują się w polu skrajni drogowej, o wymiarach (poz. 6,0m pionowo 4,0m). Projektowana droga przebiegająca przez las powstanie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, stąd przebudowa i eksploatacja nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na stan środowiska naturalnego, a w szczególności świata zwierząt, szaty roślinnej i wód gruntowych, a użyte materiały do budowy drogi nie będą szkodliwe dla środowiska. W trakcie wykonywania robót drogowych wykonawca powinien przestrzegać zasad i przepisów zawartych w opracowaniu „ Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg - dział 04 „Ochrona środowiska w budowie dróg”. Wielkość potrzebnego terenu, wywłaszczenia oraz urządzenia obce. Projekt dowiązano sytuacyjnie i wysokościowo do terenów przyległych. Działki, na których ma być realizowana inwestycja należą do Inwestora. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków oraz nie jest objęty formami ochrony środowiska. Inwestycja znajduje się w granicach terenu górniczego nie podlegającego wpływom eksploatacji górniczej. Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycję na cele budowlane. Przyjęta w projekcie budowa obiektu nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, na terenach (działkach) sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się w zasadzie do terenu działek, na których jest on usytuowany i nie obejmuje działek sąsiadujących z przedsięwzięciem. Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu to teren zajęty przez obiekt, oraz teren wokół obiektu (w odległości do 2m) po którym poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. Oddziaływanie inwestycji będzie miało miejsce tylko na etapie realizacji, będzie miało charakter krótkoterminowy, przejściowy. Droga przebiega w stosunkowo łatwych warunkach terenowych i gruntowych na etapie realizacji należy zachować szczególną uwagę i staranność przy wykonaniu odwodnienia, które będzie rzutować na trwałość wykonanej nawierzchni (zapewnić odpływ wód z koryta gruntowego). Przed rozpoczęciem robót należy wynieść całą drogę w terenie i zweryfikować jej przebieg, w przypadku rozbieżności powiadomić Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. Dopuszcza się korekty przebiegu osi w planie, po uzyskaniu zgody Inwestora. Wykonawca wyznaczy geodezyjnie pas robót i oznaczy drzewa przewidziane do wycinki, Nadleśnictwo we własnym zakresie wytnie drzewa, Wykonawca będzie musiał oczyścić teren po wycince i wykarczować korzenie oraz krzaki. Nie zaleca się użytkowania drogi przez sprzęt ciężki w okresie odmarzania podłoża po zimie, gdy jest rozmarznięta tylko górna warstwa nawierzchni i gruntu, w której znajdują się wody roztopowe, a spodnie warstwy są nadal przemarznięte. Wprowadzenie sprzętu ciężkiego spowoduje zniszczenie konstrukcji drogi. Na etapie użytkowania dróg z mieszanek kruszyw zalecana jest każdego roku na początku okresu wiosennego konserwacja nawierzchni, która znacząco zwiększy jej trwałość. Po zakończeniu okresu mrozów, gdy podłoże odmarznie na całej głębokości i zejdą wody roztopowe, należy wykonać proste roboty - ewentualne głębsze wybicia zruszyć i uzupełnić mieszanką kruszyw, wszystkie miejsca wypłukane z drobnej frakcji uzupełnić przez miałowanie miałem 0/5mm, statycznie dogęścić całą drogę (np. walcem ogumionym). Wytyczne dla Kierownika Budowy sporządzającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na czas trwania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszym projektem kierownik budowy przedstawi szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę planu BIOZ określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256). W planie BIOZ należy szczególnie uwzględnić roboty występujące w niniejszym opracowaniu. A. Zawartość części opisowej Planu BiOZ : · zakres robót i kolejność ich realizacji · informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń · informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót · informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed rozpoczęciem robót (pomoc doraźna w razie wypadku, środki ochrony osobistej, osoby nadzorujące prace szczególnie niebezpieczne, przechowywanie substancji niebezpiecznych) · wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy B. Zawartość części rysunkowej Planu BiOZ (na planie zagospodarowania działki): · czytelna legenda · oznaczenie czynników stwarzających zagrożenie · rozmieszczenie urządzeń p.-poż., punktów czerpalnych i dojazdu pożarowego · rozmieszczenie sprzętu ratunkowego · przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy · lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitamych C. Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi pracujących na przedmiotowej budowie. · Wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi na samochody za pomocą koparek · układanie nawierzchni z kruszywa łamanego – ruch walców zagęszczających mieszanki przy jednoczesnej obecności robotników. · Karczowanie z załadunkiem i odwozem karczy. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca we własnym zakresie uzgodni dojazd i zasady korzystania z dróg publicznych kierując sprawę do właściwego organu władz lokalnych pozyskując niezbędne opinie i decyzje w celu realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: - pozyskaniem niezbędnych opinii i decyzji dot. korzystaniem z dróg publicznych - ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi za zniszczenie dróg dojazdowych - ewentualną naprawą dróg lokalnych wykorzystywanych jako dojazd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach