Przetargi.pl
ZP/PN/2020/15 - kardiologia jednorazówka II

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, Jana Pawła II
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 862 12 71; 862 11 21, , fax. 74 862 11 22
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna
  Jana Pawła II 2
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 862 12 71; 862 11 21, , fax. 74 862 11 22
  REGON: 02049396100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.scm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/PN/2020/15 - kardiologia jednorazówka II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów– na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ust. 1b ustawy PZP - wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca składa wraz z ofertą 11.1. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ 11.2. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz oferty, stanowiący - załącznik nr 2 do SIWZ 11.3. Oświadczenie dot. obowiązku podatkowego od towarów i usług - załącznik nr 6 do SIWZ 11.4. Uzupełniony wzór umowy o dane Wykonawcy - załącznik nr 8 i nr 8a do SIWZ 11.5 Załącznik nr II do projektu umowy 11.6. Oświadczenie dot. RODO - załącznik nr 9 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach