Przetargi.pl
Usługi pralnicze 2020

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-550 Stronie Śląskie, Sudecka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8141488 w. 248 , fax. 748 141 494
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Sudecka 3A
  57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8141488 w. 248, fax. 748 141 494
  REGON: 29498700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 12 miesięcy kompleksowych usług w zakresie: odbioru brudnej odzieży i bielizny szpitalnej, transportu z załadunkiem, dezynfekcji, prania, reperacji, prasowania, składania, zwrotu czystej odzieży i bielizny szpitalnej wraz z wyładunkiem w magazynie Zamawiającego w ilości ok. 5400 kg/miesięcznie oraz ok. 65 000 kg/rocznie, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, harmonogram realizacji usług stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy druk Formularz oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy druk Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Potwierdzenie wniesienia wadium. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach