Przetargi.pl
Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na wietlicę wiejską wraz z zewnętrzną instalacją energii elektrycznej oraz parkingiem do 10 miejsc postojowych w miejscowości Sobów gm. Ożarów.

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-530 Ożarów, ul. Stodolna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8610700 do 702 , fax. 158 611 136
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
  ul. Stodolna 1
  27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8610700 do 702, fax. 158 611 136
  REGON: 54878400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na wietlicę wiejską wraz z zewnętrzną instalacją energii elektrycznej oraz parkingiem do 10 miejsc postojowych w miejscowości Sobów gm. Ożarów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na wietlicę wiejską wraz z zewnętrzną instalacją energii elektrycznej oraz parkingiem do 10 miejsc postojowych w miejscowości Sobów gm. Ożarów. Dane techniczne budowanego obiektu: - powierzchnia zabudowy: 223,61m2 - powierzchnia użytkowa: 142,70m2 - kubatura: 665,47m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach