Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Sobków w sezonie grzewczym 2020/2021

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-305 Sobków, ul. Źródłowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 871 025 , fax. 413 871 025
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
  ul. Źródłowa 4
  28-305 Sobków, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 871 025, fax. 413 871 025
  REGON: 29062721100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cuw.sobkow.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Sobków w sezonie grzewczym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 w ilości szacunkowej 58 000 litrów w sezonie grzewczym 2020/2021. Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie i może ulec zmianie, ze względu na bieżące zapotrzebowanie lub ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w SIWZ w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu pisemnym lub faksem przez Zamawiającego, przeciętnie dwa razy w miesiącu w okresie grzewczym. Olej opałowy należy dostarczyć w terminie 2 dni robocze od daty zgłoszenia w ilości określonej przez Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje dostawy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego. Dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 58 000 L dokonywane będą partiami do następujących kotłowni olejowych: 1. Kotłownia przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Sobkowie, ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków, szacunkowa ilość ok. - 24 000 L ( pojemność zbiorników 10 tys. litrów = 5 szt. po 2 tys. L każdy ) 2. Kotłownia przy Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym, Mokrsko Dolne 50, 28-305 Sobków, szacunkowa ilość - ok. 14 000 litrów (pojemność zbiorników 10 tys. Litrów = 4 zbiorniki o pojemności 2,5 tys. L każdy ) 3. Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Miąsowej, Miąsowa 13B, 28-305 Sobków, Szacunkowa ilość ok. 20 000L (pojemność zbiorników 10 tys. Litrów = 4 zbiorniki o pojemności 2,5 tys. L). PARAMETRY DOSTARCZANEGO OLEJU OPAŁOWEGO MUSZA BYĆ ZGODNE Z WYMOGAMI DO OGRZEWANIA BUDYNKU - DOSTARCZANY OLEJ OPAŁOWY MUSI POSIADAĆ PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ:1. Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,62. Temperatura płynięcia, max. °C -203. Temperatura zapłonu, min. °C 56 4. Gęstość w temperaturze 15°C, max. kg/m³ 860 5. Lepkość kinetyczna w 20°C, max. mm²/s 6,00 6. Skład frakcyjny do 250°C, max. % (V/V) 65 7. Skład frakcyjny do 350°C, min. % (V/V) 85 8. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości 9. destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3 10. Pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01 11. Zawartość siarki, max. % (m/m) 0,10 12. Zawartość wody, max. mg/kg 200 13. Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 24 14. Kolor – czerwony
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach