Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szdw-kielce.logintrade.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont pomieszczeń biurowych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku. Zakres robót obejmuje: Roboty rozbiórkowe: - zerwanie istniejącej posadzki, - demontaż skrzydeł okien i ościeżnic, - demontaż skrzydeł drzwi i ościeżnic, - rozbiórkę ścianek działowych, - odbicie tynków wewnętrznych - skucie płytek ściennych, - demontaż istniejącej instalacji wod-kan, - demontaż istniejącej elementów instalacji elektrycznej. Roboty budowlane: - wykonanie ścianek działowych, - wykonanie ścianek i sufitów z płyt gipsowo – kartonowych, - wykonanie tynków cementowo – wapiennych, - wykonanie gładzi gipsowych, - malowanie farbami emulsyjnymi – kolor, - wykonanie wylewek samopoziomujących, - wykonanie posadzek PCV „TARKETT”, - wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych, - wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych min. 30x30 cm, - montaż okien, - ponowny montaż istniejących drzwi, - montaż parapetów podokiennych, Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne: - wykonanie instalacji wodnej w nowej łazience, - wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nowej łazience, - montaż wyposażenia łazienki, Roboty instalacyjne elektryczne / teletechniczne: - wewnętrzna instalacja elektryczna w pomieszczeniach biurowych oraz nowej łazience, - wewnętrzna instalacja do zasilania klimatyzatorów, - tablica zasilająca klimatyzatory, - montaż nowych klimatyzatorów, - montaż gniazd wtyczkowych, włączników z podłączeniem, - montaż nowych opraw oświetleniowych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu przez złożeniem oferty. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Dokumentacją Techniczną, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach