Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego JRG nr 2 PSP Ostrowiec Świętokrzyski w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. dr A. Wardyńskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 489 435 , fax. 412 489 460
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ul. dr A. Wardyńskiego 32
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 489 435, fax. 412 489 460
  REGON: 29070789000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppspostrowiecsw.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego JRG nr 2 PSP Ostrowiec Świętokrzyski w formule „zaprojektuj i wykonaj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego JRG nr 2 PSP Ostrowiec Świętokrzyski w formule „zaprojektuj i wykonaj”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach