Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i społecznej w gminie Ożarów

Gmina Ożarów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-530 Ożarów, Stodolna 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ożarów
  Stodolna 1
  27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 830409850
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i społecznej w gminie Ożarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej w OżarowieRozbudowa budynku polegać będzie na dobudowie od strony południowej istniejącego obiektu, części obiektu dwukondycyjnego (parter ora piętro) o wymiarach zewnętrznych 13,16mx17,07m powierzchni zabudowy 224,90m, powierzchni użytkowa 378,98 m2 i kubaturze 1745,22m3. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną również ciągi pieszo-jezdne.b) Część II BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w GrochocicachBudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z urządzeniami budowlanymi oraz parkingiem na trzy stoiska postojowe na dz. nr ew. 173 położnej w Grochocicach. Budynek o wymiarach 8,19mx6,49m, wysokość do kalenicy 5,06m (względem poziomu terenu). Powierzchnia zabudowy 45,50m2, powierzchnia użytkowa 33,91m2 i kubatura 221,23m2.c) Część III ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w JulianowieRozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z urządzeniami budowlanymi oraz parkingiem na trzy stoiska postojowe na dz. nr ew. 660/2 i 683/1 położnej w Julianowie. Budynek o wymiarach 11,88mx8,14m, wysokość do kalenicy 5,83m (względem poziomu terenu). Powierzchnia zabudowy 96,70m2, powierzchnia użytkowa 77,73m2 i kubatura 476,51m2d) Część IV BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w JanowieBudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z urządzeniami budowlanymi oraz parkingiem na trzy stoiska postojowe na dz. nr ew. 850/2 położnej w Janowie. Budynek o wymiarach 6,69mx8,49m, wysokość do kalenicy 4,73m (względem poziomu terenu). Powierzchnia zabudowy 45,92m2, powierzchnia użytkowa 34,60m2 i kubatura 207,74m2.e) Część V BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w TominachBudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z urządzeniami budowlanymi oraz parkingiem na trzy stoiska postojowe na dz. nr ew. 312 położnej w Tominach. Budynek o wymiarach 6,49mx6,49m, wysokość do kalenicy 5,66m (względem poziomu terenu). Powierzchnia zabudowy 42,12m2, powierzchnia użytkowa 32,22m2 i kubatura 210,01m2.f) Część VI Budowa świetlicy wiejskiej w Zawadzie wraz z urządzeniami budowlanymiObiekt przeznaczony na świetlicę wiejską. Wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W całości o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy 127,25m2, powierzchnia użytkowa 103,90m2, kubatura 640,40m3. Zagospodarowanie ternu: ciągi komunikacyjne pieszo jezdne, parking.g) Część VII Budowa świetlicy wiejskiej w Śródborze wraz z urządzeniami budowlanymiObiekt przeznaczony na świetlicę wiejską. Wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W całości o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy 127,25m2, powierzchnia użytkowa 103,90m2, kubatura 640,40m3. Zagospodarowanie ternu: ciągi komunikacyjne pieszo jezdne, parking, mała architektura, zbiornik na ścieki sanitarne.h) Część VIII Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Sobótce ze zmianą sposobu użytkowania w części rozbudowanej na świetlicę wiejskąRozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku OSP w kierunku zachodnim o pomieszczenia, które będą pełniły funkcję świetlicy wiejskiej o wymiarach 17,08mx8,95m, nadbudowa poprzez wykonanie nowego stropu oraz nowej więźby dachowej nad najstarszą częścią budynku oraz przebudowa poprzez usunięcie ścian wewnętrznych i wykonanie otworów na drzwi zewnętrzne oraz okna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:-zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.- sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.-zdolności technicznej lub zawodowejOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,Część I co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum –1 000 000,00 zł brutto.Część II co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum – 200 000,00 zł brutto.Część III co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum – 250 000,00 zł brutto.Część IV co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum – 200 000,00 zł brutto.Część V co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum – 200 000,00 zł brutto.Część VI co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum – 400 000,00 zł brutto.Część VII co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum – 400 000,00 zł brutto.Część VIII co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektu budowlanego. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić ma minimum – 800 000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach