Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w 2023 roku

GMINA GÓRNO ogłasza przetarg

 • Adres: 26-008 Górno, Łysicka 13
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GÓRNO
  Łysicka 13
  26-008 Górno, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010079
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę 135 000 litrów oleju opałowego do szkół oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno w 2023 roku.- spełnione powinny zostać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024- miejsca realizacji dostaw: a) Szkoła Podstawowa w Górnie: jednorazowa dostawa do 8 000 litrów – łącznie 50 000 litrów; b) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie: jednorazowa dostawa do 8 000 litrów – łącznie 40 000 litrów; c) Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej: jednorazowa dostawa do 14 000 litrów – łącznie 40 000 litrów.d) Dom Spotkań Mieszkańców w Leszczynach: jednorazowa dostawa do 2 000 litrów – łącznie 5 000 litrów; - realizacja zamówienia odbywać się będzie własnym środkiem transportu Wykonawcy, wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu.- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości oraz kontroli jakości dostarczonego oleju.- Do każdej dostawy wymagane jest dołączenie:• świadectwa jakości dostarczonego oleju,• numeru referencyjnego zgłoszenia SENT i klucza autoryzacyjnego,• dokumentu potwierdzającego legalizację przyrządu pomiarowego.1.1. Lokalizacja kotłowni w placówkach – zalecane autocysterny o maksymalnych wymiarach 9,2/2,8/3,4 m;1.2. Parametry a) gęstość: w temperaturze 15°C - max 0,860 kg/lb) wartość opałowa - min 42,6 MJ/kgc) temperatura zapłonu - min 56°Cd) zawartość siarki - max 0,10%e) lepkość kinematyczna - w temperaturze 20°C max 6,00 mm2/s- oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2016.2008),- przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu producenta /importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia 1.3. Dla celu obliczenia ceny ofertowej oleju opałowego lekkiego należy przyjąć cenę producenta z dnia ogłoszenia postepowania przetargowego w Biuletynie Zamówień Publicznych.1.4. Z uwagi na to, że wielkości dostaw zostały określone na podstawie zużycia opału w roku 2022, Zamawiający informuje o możliwości zmiany określonych wielkości dostaw oraz wskazanie nowych miejsc dostaw.Wskazane powyżej ilości paliw, przyjęte zostały szacunkowo wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Faktyczna ilość oleju opałowego wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.Uwaga! Zamawiający informuje, że dostawy opału do poszczególnych jednostek będą realizowane indywidualnie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w terminach uzgodnionych z zarządzającymi tymi obiektami. Miejsca składowania opału zostaną wskazane przez w/w zarządców obiektów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach