Przetargi.pl
Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUSZCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Ruszcza, ul. Szkolna 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 865 58 88
 • Data zamieszczenia: 2022-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUSZCZY
  ul. Szkolna 2
  28-230 Ruszcza, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 865 58 88
  REGON: 260037148
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec w szacowanej ilości 25 tysięcy litrów w dostawach na przestrzeni od 01.01.2023r. do 30.06.2023 roku.2. Wskazane ilości są poglądowe, w okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty wskazanej w umowie. Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania wskazanych ilości.3. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ oraz zakresie rzeczowym zamówienia.Wymagania dodatkowe:4. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach