Przetargi.pl
,,Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku"

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-225 Godów, Godów, 88
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 334 38 62 , fax. 41 200 51 42
 • Data zamieszczenia: 2022-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie
  Godów, 88
  27-225 Godów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 334 38 62, fax. 41 200 51 42
  REGON: 291538923
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku”Średnia półroczna ilość oleju wynosić będzie ok. 30.000 litrów od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. Łączna ilość dostarczanego oleju w całym okresie zamówienia wynosić będzie ok. 30 000 litrów Zakres zamówienia obejmuje dostawę zamawianego oleju opałowego lekkiego do siedziby zamawiającego oraz napełnienie zbiorników w budynku DPS w Godowie. Dostawa oleju odbywać się będzie partiami po ok. 10.000 litrów po zgłoszeniu telefonicznym lub faksowym przez zamawiającego. Zamawiający posiada dwie kotłownie. W pierwszej znajduje się osiem zbiorników, w drugiej cztery zbiorniki. Każdy zbiornik ma pojemność 1000 l. Rozładunek zastępuje przy zastosowaniu autopompy przy cysternie. Zakres zamówienia obejmuje dostawy zgodnie z CPV: przedmiot główny –CPV 09.13.51.00-5.Dostawy objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ oraz wzorem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach