Przetargi.pl
Budowa budynku leśniczówki z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg

 • Adres: 11-015 Olsztynek, Ul. Park 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 5191161, 5193915 , fax. 0-89 5191111
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jagiełek
  Ul. Park 1 1
  11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 5191161, 5193915, fax. 0-89 5191111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jagielek.olsztyn.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku leśniczówki z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie prac związanych z prac związanych z budową budynku leśniczówki z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu: Etap 1 polega na wybudowaniu budynku mieszkalnego i gospodarczego w formie stanu surowego zamkniętego to jest na wykonaniu: - w budynku mieszkalnym: robót przygotowawczych i ziemnych, fundamentów, konstrukcji nadziemnej (słupy, ściany, podciągi, nadproża wieńce), dachu i konstrukcji drewnianej tarasu, ścianek działowych, drzwi i okien zewnętrznych, podłoży i posadzek (podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton oraz izolacji wodoszczelnej z wywinięciem na ściany), - w budynku gospodarczym: robót przygotowawczych i ziemnych, fundamentów, konstrukcji nadziemnej (słupy, ściany, podciągi, nadproża wieńce), dachu, ścianek działowych, bramy segmentowej podnoszonej automatycznie, drzwi i okien zewnętrznych, podłoży i posadzek (podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, izolacji z papy, posadzki betonowej oraz posadzki cementowej wraz z cokolikami). Etap 2 polega na wykończeniu budynku mieszkalnego i gospodarczego, budowie wiaty oraz zagospodarowaniu terenu to jest na: - w budynku mieszkalnym: wykonaniu stolarki, podłoży, posadzek nie wykonanych w etapie 1, budowie pochylni, wejścia głównego, wykonaniu tynków, okładzin wewnętrznych i elementów zewnętrznych, - w budynku gospodarczym: wykonaniu stolarki, podłoży, posadzek nie wykonanych w etapie 1, wykonaniu tynków, okładzin wewnętrznych i elementów zewnętrznych, - budowie wiaty na opał, - wykonaniu instalacji: c.o., wody, solarów, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej, - montażu kotła, - wykonaniu kanalizacji deszczowej, - zagospodarowaniu terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 20 000 ,00 złotych słownie: dwadzieścia tysiące złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank: BGŻ S.A. Olsztyn Nr rachunku: 37 2030 0045 1110 0000 0045 1750 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej: Budowa budynku leśniczówki z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty., 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) na okres związania ofertą. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.) 4. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) Kwotę gwarancji/poręczenia, d) Termin ważności gwarancji/poręczenia, e) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, h) Gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, i) Wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. j) Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. k) W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. l) Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wniesienia wadium. m) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców lub jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Termin wniesienia wadium: a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. b) Wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem jego przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu do jej złożenia. 6. Zwrot wadium. a) Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. b) Wadium zatrzymuje się wraz z odsetkami na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielenia gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_jagielek/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach