Przetargi.pl
DOSTAWA ENDOPROTEZ

Szpital Powiatowy w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512502 , fax. 089 7513797
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Kętrzynie
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512502, fax. 089 7513797
  REGON: 51092936200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENDOPROTEZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa endoprotez. Przedmiot zamówienia podzielony został na tzw. Pakiety. Szczegółowy opis oraz ilości określono w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Podane ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku z zapotrzebowaniem Zamawiającego na ww. asortyment. W ramach zamówienia Wykonawca utworzy tzw. podmagazyn lub depozyt magazynowy u Zamawiającego zawierający endoprotezy, oraz uzupełnianie po zużyciu poszczególnego asortymentu w ciągu max 78 godzin od przesłania protokołu zużycia. Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy Zamawiającemu niezbędne instrumentarium do wszczepiania endoprotez odpowiednio do zakresu danego pakietu wraz z kontenerami do ich przechowywania i sterylizacji. Narzędzia zostaną zdeponowane na Bloku Operacyjnym. W związku z powyższym Wykonawca zapewni serwis zdeponowanych u Zamawiającego narzędzi. Dostawa narzędzi nastąpi najpóźniej wraz z pierwsza dostawą endoprotez.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpital-ketrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach