Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do zabiegów endoskopowych. NZP-13/02/15

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5398218; 89 5398297 , fax. 89 5398218; 89 5398297
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  al. Wojska Polskiego 37 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5398218; 89 5398297, fax. 89 5398218; 89 5398297
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do zabiegów endoskopowych. NZP-13/02/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do zabiegów endoskopowych szczegółowo opisanych w Formularzu Cenowym. Zamówienie obejmuje: Akcesoria do duoendoskopu: 1. Papilotomy 3-kanałowe 25 mm - 40 szt. 2. Papilotomy 3-kanałowe 20 mm - 2 szt. 3. Papilotomy 3-kanałowe 30 mm - 2 szt. 4. Prowadnice - 45 szt. 5. Kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych - 10 szt. 6. Zestawy do protezowania dróg żółciowych - 40 szt. 7. Stenty - proteza do wprowadzania - 45 szt. 8. Zestaw do protezowania dróg żółciowych - podwójny pigtail - 4 szt. 9. Stenty - podwójny pigtail - 4 szt. 10. Balony wysokociśnieniowe - 5 szt. 11. Stenty samorozprężalne - 3 szt. 12. Balon do usuwania złogów - 10 szt. 13. Sfinkterotom igłowy dwukanałowy - 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach