Przetargi.pl
„Budowa budynków komendy i JRG – stan surowy otwarty” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Serbska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 363 07 00 , fax. 068 363 07 21
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
  ul. Serbska 58
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. +48 68 363 07 00, fax. 068 363 07 21
  REGON: 97118365500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.straz.zary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynków komendy i JRG – stan surowy otwarty” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane budynek komendy - stan surowy otwarty - wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej na ścianach fundamentowych - ok. 77,28m2 - wykonanie robót murowych ścian nośnych - ok. 1613,57 m2 - wykonanie stropu z płyt stropowych strunobetonowych - ok. 161 elementów – co daje 1080,94 m2 - wykonanie elementów konstrukcyjnych słupów, belek, podciągów etc. - ok. 43,71 m3 - wykonanie ścian żelbetowych - ok. 69,85 m2 - wykonanie płyty stropowej - wylewki - ok. 42,14 m2 - wykonanie konstrukcji żelbetowej klatek schodowych SCH3 i SCH4 - 2 szt. - wykonanie fundamentów windy – 1 szt. - wykonanie konstrukcji stalowej dachu - ok. 21,78 t - malowanie konstrukcji farbami go gruntowania oraz dwukrotnie farbami nawierzchniowymi farbą pęczniejącą - ok. 740,42 m2 - ułożenie foli wstępnego krycia - ok. 713,13 m2 - ułożenie pokrycia dachowego dachówki cementowej - ok. 743,15 m2 - montaż rynien dachowych - ok. 88 m - montaż obróbek blacharskich - ok. 22 m2 - zabezpieczenie powierzchni dachu jednowarstwowo papą termozgrzewalną - ok. 50,05 m2 Roboty budowlane Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza - stan surowy otwarty - wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej na ścianach fundamentowych - ok. 100,19 m2 - wykonanie robót murowych ścian nośnych - ok. 2516,76 m2 - wykonanie stropu z płyt stropowych strunobetonowych - ok. 251 elementów co daje ok. 2214,28 m2 - wykonanie elementów konstrukcyjnych słupów, belek, podciągów etc. - ok. 122,43 m3 - wykonanie konstrukcji żelbetowej klatki schodowej SCH 2 – 1 szt. - wykonanie płyt stopowych – wylewek w deskowaniu systemowym - ok. 47 m2 - zabezpieczenie powierzchni dachu (płyt dachowych) jednowarstwowo papą termozgrzewalną - pow. ok. 1739 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego; 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej KP PSP w Żarach (www.straz.zary.pl) informacji z sesji otwarcia ofert: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.7. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ; 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.2 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.3 do SIWZ; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach