Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej

Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 76
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6559100; 6559133 , fax. 061 6559101
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach
  ul. Piłsudskiego 76 76
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6559100; 6559133, fax. 061 6559101
  REGON: 00052576000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Nazwa przedmiotu zamówienia: bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1)profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej z jednoczesną likwidacją ubytków, zaniżeń i kolein oraz niezwłocznym uwałowaniem nawierzchni walcem wibracyjnym, samojezdnym (min. 12 ton) do stanu gwarantującego utrzymanie jej stabilności przez okres gwarancji. Maksymalna ilość powierzchni dróg przeznaczonych do profilowania wynosi 308.525,00 m2. 2)uzupełnianie ubytków w drogach gruntowych przy użyciu gruzu betonowego (kruszywa) o frakcji 0-63 mm (warstwa kruszywa po zagęszczeniu winna być gr. max. 15 cm). Kruszywo nie może być zanieczyszczone przez inne odpady. W ramach uzupełniania ubytków Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt przygotować podłoże, zakupić, dostarczyć, oraz wbudować materiał wraz z jego zagęszczeniem walcem wibracyjnym, samojezdnym (min. 12 ton) do stanu gwarantującego utrzymanie stabilności przez okres gwarancji, we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Maksymalna ilość kruszywa wynosi 2.500,00 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin rozpoczęcia wykonywania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki.pl bip.oborniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach