Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia założenia pałacowo - parkowego w Miłosławiu

Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza przetarg

 • Adres: 62-320 Miłosław, ul. Wrzesińska 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4382021, 438-37-32 , fax. 061 4383051
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Miłosław
  ul. Wrzesińska 19 19
  62-320 Miłosław, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4382021, 438-37-32, fax. 061 4383051
  REGON: 63125810600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miloslaw.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia założenia pałacowo - parkowego w Miłosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawienie podstawowych danych o ogrodzeniu. - łączna długość projektowanego ogrodzenia ok. 119, 80 mb. - ilość przęseł powtarzalnych w ogrodzeniu (razem z przęsłem skrajnym) 20 szt. - wymiar osiowy pojedynczego przęsła 5,72 m - ilość słupów murowanych o przekroju 38 x 51 cm 20 szt. - ilość słupów murowanych o przekroju 77 x 77 cm (furtka boczna). 2 szt. - ilość słupów stalowych 50 x 50 mm 40 szt. ( słupki pośrednie po 2 w każdym prześle pomiędzy słupkami murowanymi ) - odcinek pełnego muru w końcowym fragmencie ogrodzenia ok. 2,60 m. - furtka boczna (z profili stalowych) 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miloslaw.bip.net.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach