Przetargi.pl
Aktualizacja Projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica Obwodnica Mielca III etap i aktualizacja I i II etapu (kilometraże robocze) polegająca na dostosowaniu go do nowego kilometrażu drogi

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8609490 , fax. 017 8609460
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego 19a 19a
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8609490, fax. 017 8609460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja Projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica Obwodnica Mielca III etap i aktualizacja I i II etapu (kilometraże robocze) polegająca na dostosowaniu go do nowego kilometrażu drogi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Aktualizacja Projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica Obwodnica Mielca III etap i aktualizacja I i II etapu (kilometraże robocze) polegająca na dostosowaniu go do nowego kilometrażu drogi oraz udzielenie na wykonaną usługę gwarancji i rękojmi za wady na okres 3 lat. Zamawiający jest w posiadaniu Projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów - Dębica Obwodnica Mielca III etap i aktualizacji I i II etapu (kilometraże robocze) wykonanej przez firmę Promost Consulting. Projekt opracowany jest dla odcinka o łącznej długości 17,09 km. Aktualizacja dotyczy dostosowania (przekilometrażowania) istniejącego projektu stałej organizacji ruchu z kilometrażami roboczymi do nowego kilometrażu początkowego dla realizowanego odcinka. Za kilometraż początkowy należy przyjąć kilometraż przecięcia osi istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 985 (km 20+636) z nowo projektowanym odcinkiem obwodnicy w miejscowości Tuszów Narodowy i z ukierunkowaniem na Połaniec. Aktualizację należy wykonać zgodnie ze stanem prawnym na dzień przekazania dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach