Przetargi.pl
Wykonanie i dostarczenie umundurowania dla uczniów klasy o profilu wojskowym w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7885193, 7885194, 7885195 , fax. 017 7885193, 7885194
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
  ul. Wyspiańskiego 6 6
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 7885193, 7885194, 7885195, fax. 017 7885193, 7885194
  REGON: 69048170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostarczenie umundurowania dla uczniów klasy o profilu wojskowym w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie mundurów dla uczniów klasy o profilu wojskowym w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Mundury maja spełniać wymagania stawiane umundurowaniu: wzornictwo, dostosowane do norm branżowych, wysoka jakość wykonania. Przewidywana ilość zestawów: 32 szt. Zestaw umundurowania ma zawierać: 1.Mundur polowy, materiał wzór 93, tkanina US Pantera (bluza + spodnie). 2.Buty wojskowe wzór 919/MON. 3.Kurtka polowa bechatka, wzór 93 z podpinką. 4.Beret wojska polskiego z orzełkiem. 5.Pas parciany z klamrą. 6.Koszula, krótki rękaw, kolor khaki. 7.Emblemat naramienny (wielkość i napis uzgodniony z Zamawiającym). 8.Szalokominiarka, kolor khaki. 9.Plecak. 10Rękawice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach