Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń: z chromatografii cieczowej oraz z zakresu pracy z urządzeniami wysokopróżniowymi dla pracowników PRz oraz wykonanie przeglądu aparatury CVD dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń: z chromatografii cieczowej oraz z zakresu pracy z urządzeniami wysokopróżniowymi dla pracowników PRz oraz wykonanie przeglądu aparatury CVD dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przeprowadzenie szkolenia z chromatografii cieczowej z detektorem masowym typu potrójny kwadrupol dla pracowników PRz. 2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pracy z urządzeniami wysokopróżniowymi dla pracowników Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. 3. Przegląd aparatury CVD (konserwacja) dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach