Przetargi.pl
remont mechanicznych krat schodkowych

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8232295 , fax. 15 8233124
 • Data zamieszczenia: 2010-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
  ul. Wiślna 1 1
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8232295, fax. 15 8233124
  REGON: 83033789500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont mechanicznych krat schodkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przywrócenie sprawności technicznej 2 sztuk krat mechanicznych schodkowych typ OZ-D/1000/6 firmy EKO-CELKON w hali krat przy pompowni głównej Oczyszczalni Ścieków w Tarnobrzegu - Zakrzowie zalanych i unieruchomionych przez powódź. W zakres prac remontowych każdej z krat wchodzi : wymiana przekładni ślimakowych , silnika, wałka przekładniowego, sprzęgła metalowego z wkładką, wałka wzdłużnego napędowego, elementów złącznych. W zakres prac związanych z usprawnieniem podajnika hydraulicznego wchodzi : wymiana agregatu hydraulicznego, przewodów hydraulicznych, zespołu siłownika z siłownikiem. Ponadto w zakres prac wchodzi wymiana na nowe sterowania automatycznego wraz okablowaniem , korytkami oraz podłączenie zasilania elektrycznego i rozruch krat. Wymagany jest przyjazd oferenta w celu rozeznania sposobu przeprowadzenia remontu . Uwzględniamy przeprowadzenia remontu krat w siedzibie oferenta Dołącza się zdjęcia aktualnego stanu urządzeń w ilości 10 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach