Przetargi.pl
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Podole I

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lublin.pl/powiatlublin/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Podole I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fragmentaryczna aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Podole I zgodnie ze stanem prawnym. Zakres pracy obejmuje działki nr 150, 151/2, obie położone w obrębie Podole I. Przy realizacji zamówienia wykonawca winien uwzględnić w szczególności przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.. U. z 2010 r. Nr 193. poz. 1287 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).W operacie ewidencji gruntów obrębu Podole I, który został zmodernizowany w 1984 r. wykazane są dwie działki o nr 150 i nr 151/2. W ewidencji gruntów sprzed modernizacji było wykazane trzy działki na które zostały wydane tytuły własności. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, b) zebranie i analiza materiałów źródłowych, c) ustalenie granic w terenie, d) sporządzenie dokumentacji do wprowadzenia zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym mapy z wykazem synchronizacyjnym, e) zaewidencjonowanie operatu aktualizacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://splublin.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach