Przetargi.pl
Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0...84 6818002 , fax. 0...84 6818792
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
  ul. Klasztorna 4 4
  22-463 Radecznica, woj. lubelskie
  tel. 0...84 6818002, fax. 0...84 6818792
  REGON: 00029104900015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radecznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4, w asortymencie i ilości podanych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 98310000-9. 3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radecznica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach