Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń pracowni żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych w Lesku - 2

Zespół Szkół Technicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, al. Jana Pawła II 18 a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4696673 , fax. 13 4696673
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych
  al. Jana Pawła II 18 a 18 a
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  tel. 13 4696673, fax. 13 4696673
  REGON: 18084049900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.lesko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń pracowni żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych w Lesku - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi Adaptacja pomieszczeń pracowni żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych w Lesku w projekcie pt Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ogólnobudowlane 3. Roboty instalacji sanitarnych wod-kan. 4. Roboty instalacji elektrycznej Zakres robót obejmuje remont części pomieszczeń, łącznie z wymianą posadzek wraz z podbudowa części ścian, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej . Na czas prowadzonych robót pomieszczenia zostaną wyłączone z eksploatacji. Zakłada się budowę ścianek działowych z bloczków piano-lub gazobetonowych o gr. 8 cm oraz 12 cm. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 2 cm, oraz wykonanie posadzki z płytek kamionkowych gres i licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej w pomieszczeniach wraz z wykończeniem-cokolikiem. W zakresie instalacji sanitarnych remont obejmuje demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacja z rur PCV. Rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wody - rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane wraz z zaworami i wodomierzami oraz rur pcv ,prace związane z za-montowaniem armatury sanitarnej ( baterii umywalkowych ,zlewozmywakowych natryskowych , brodzika natryskowego oraz ustępu z płuczka) i demontażem i ponownym montażem grzejników stalowych. Przebudowa wewn. inst. elektrycznej obejmuje zmianę miejsc punktów poboru montaż gniazd wtyczkowych, opraw świetlówkowych, kinkietów ,plafonier. Prace zawierają również montaż osprzętu modułowego w rozdzielniach oraz montaż bojlera układanie kabli wielożyłowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót. Prace nie ujęte w kosztorysie zostaną wykonane przez Szkołę we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zst.lesko.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach