Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nowa Sarzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2413177 , fax. 17 2413111
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 17 2413177, fax. 17 2413111
  REGON: 00052965700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.nowasarzyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nowa Sarzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nowa Sarzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 1.2. Przedmiotem zamówienia jest: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nowa Sarzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Nowa Sarzyna. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance. Część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Sarzyna. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665154007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowasarzyna.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach