Przetargi.pl
Dostawa zestawów do pobierania krwi dla jednostek Policji woj. podkarpackiego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8582192 , fax. 017 8582193
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8582192, fax. 017 8582193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do pobierania krwi dla jednostek Policji woj. podkarpackiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do pobierania próbek krwi dla jednostek Policji woj. podkarpackiego. Zestaw do pobierania próbek krwi - zamówienie podstawowe: 6 000 szt., zamówienie z prawem opcji: 3 000 szt. 2.Zamawiający przewiduje prawo opcji do niniejszego zamówienia, oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe. Realizacja zamówienia rozszerzonego uzależniona będzie od wysokości posiadanych środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment objęty był okresem gwarancji nie krótszym niż 12 miesięcy. 4. Każdy pakiet do pobierania krwi powinien zawierać instrukcję dla pobierającego krew, protokół pobierania krwi część I i II, o treści zawartej w Załączniku nr 1 a do SIWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi elementów składowych zestawu do pobierania krwi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podkarpacka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach