Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej w Lesku na Biuro Koordynacji Współpracy Turystycznej Euroregionu Karpackiego

Gmina Lesko ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4698001, 4698158 , fax. 0-13 4696458
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesko
  ul. Parkowa 1 1
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  tel. 013 4698001, 4698158, fax. 0-13 4696458
  REGON: 37044003400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej w Lesku na Biuro Koordynacji Współpracy Turystycznej Euroregionu Karpackiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje remont Centrum Informacji Turystycznej w Lesku, tj: - stolarki okiennej i drzwiowej (wymianę okien, drzwi, wykucie otworów w ścianach z cegieł, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, założenie belek stalowych z siatkowaniem), - elewacji (oczyszczenie mechaniczne i zmycie, przygotowanie starego podłoża -gruntowanie emulsją gruntującą, szpachlowanie klejem, dwukrotne malowanie farbami fasadowymi elewacji), - roboty rozbiórkowe (rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej), - wykonanie tynków i okładzin (sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, wykonanie ręcznie tynków wewnętrznych zwykłych, wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych), - podłogi i posadzki (rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych, wykonanie posadzek z paneli podłogowych, z tworzyw sztucznych -dywany, z kamieni sztucznych, wykonanie podokienników, półek, lad i nakryw), - roboty malarskie (zabezpieczenie podłóg folią, gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi), - instalacji sanitarnej (grzejniki aluminiowe, rurociągi, zawory), - instalacji elektrycznej (montaż puszek bakelitowych, gniazd wtyczkowych podtynkowych, łączników instalacyjnych, opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, gniazd bezpiecznikowych tablicowych, ściennych, obudów tablic rozdzielczych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lesko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach