Przetargi.pl
dostawa implantów do stabilizacji odcinka szyjnego i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7800146 , fax. 017 7800146
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
  ul. Żeromskiego 22 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 7800146, fax. 017 7800146
  REGON: 00030863700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa implantów do stabilizacji odcinka szyjnego i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa implantów do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa, implantów do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa oraz implantów do stabilizacji międzytrzonowej odcinka szyjnego - CAGE z kolcami i z wypełnieniem w postaci bloczka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331841004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach