Przetargi.pl
1) Dostawa komputerów przenośnych, palmtopów z GPS, aparatu cyfrowego, drukarki specjalistycznej oraz stacji meteorologicznej na potrzeby Gospodarstwa Szkółkarskiego Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach zadania: specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do hodowli i ochrony zagrożonych gatunków flory realizowanego w projekcie -Ochrona najcenniejszych gatunków flory Karkonoskiego Parku Narodowego. 2) Dostawa komputera przenośnego oraz drukarki laserowej na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach projektu - Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap II

Karkonoski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7553726 , fax. 075 7553348
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoski Park Narodowy
  ul. Chałubińskiego 23 23
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7553726, fax. 075 7553348
  REGON: 00012444600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1) Dostawa komputerów przenośnych, palmtopów z GPS, aparatu cyfrowego, drukarki specjalistycznej oraz stacji meteorologicznej na potrzeby Gospodarstwa Szkółkarskiego Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach zadania: specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do hodowli i ochrony zagrożonych gatunków flory realizowanego w projekcie -Ochrona najcenniejszych gatunków flory Karkonoskiego Parku Narodowego. 2) Dostawa komputera przenośnego oraz drukarki laserowej na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach projektu - Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. dostawa - komputerów przenośnych - 2 szt., - palmtopów z GPS - 2 komplety, - aparatu cyfrowego ze statywem i głowicą - 1 komplet. - drukarki specjalistycznej wraz z materiałami eksploatacyjnymi - 1 komplet, - stacji meteorologicznej - 1 komplet, 2. dostawa komputera przenośnego - 1 szt. oraz drukarki laserowej - 1szt. szczegółowe dane techniczne w siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpnmab.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach