Przetargi.pl
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych pozostających w administrowaniu przez AZWRSP w Legnicy.

Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 199
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8506020 , fax. 076 8506468
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  ul. Jaworzyńska 199 199
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8506020, fax. 076 8506468
  REGON: 01034470803677
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych pozostających w administrowaniu przez AZWRSP w Legnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa oraz instalacja stolarki okiennej na stolarkę okienną PCV z nawiewem, pięciokomorową wraz z montażem okapników zewnętrznych wykonanych z blachy powlekanej białej i parapetów wewnętrznych PCV białych w lokalach mieszkalnych pozostających w administrowaniu AZWRSP w Legnicy zgodnie z poniższym wykazem adresowym. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje demontaż starej i montaż nowej stolarki wraz z parapetami wewnętrznymi i okapnikami zewnętrznymi, obsadzenie stolarki wraz z uszczelnieniem oraz uzupełnieniem tynków. Wymiana stolarki drzwiowej rozumiana jest z jednoczesną wymianą ościeżnic. Zamawiający wymaga, aby w dostarczonych drzwiach zawierających wizjery, ponadto wykonawca zamontował klamki oraz zamki. Ilości stolarki przeznaczonej do wymiany: - okna rozwieralno - uchylne z szybą zespoloną o współczynniku K nie większym niż 1,1, koloru białego o powierzchni do 2 m2- 103 szt - 122,52 m2 - okna rozwieralno - uchylne z szybą zespoloną o współczynniku K nie większym niż 1,1, koloru białego powyżej 2 m2- 59 szt - 134,79 m2 - drzwi balkonowe białe, rozwierano-uchylne jednoskrzydłowe z szybą zespoloną o współczynniku K nie większym niż 1,1 9 szt - 17,79 m2 - drzwi wejściowe antywłamaniowe pełne do lokalu - 11 szt. -18,00 m? - drzwi wejściowe do budynku pełne - 1 szt. - 1,80 m2. Wykaz adresowy lokali mieszkalnych w których Zamawiający przewidział dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej stanowi załacznik nr 1 do SIWZ. Załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.anr.gov.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach